Quyết toán công trình nhà nước.

Tìm việc thanh quyết toán công trình.  - Tôi nhận làm Phân tịch vật tư trong dự toán xây dựng cho kế toán lấy hóa đơn. - Làm dự toán công trình, bóc khối lượng công trình. - Làm hồ sơ chất ...

Quyết toán công trình nhà nước.
Mua bán rao vặt

Tìm việc thanh quyết toán công trình.  - Tôi nhận làm Phân tịch vật tư trong dự toán xây dựng cho kế toán lấy hóa đơn. - Làm dự toán công trình, bóc khối lượng công trình. - Làm hồ sơ chất ...