Requests


Tất cả cá CTV đều có thể viết bài Top List với chủ đề được đề xuất với số lượng bài viết trong khoảng thời gian cố định. Sau khi hoàn thành các bạn chọn đăng ký để gửi bài dự thi và sẽ nhận nhuận bút cao hơn mức bình thường nếu bài viết được duyệt và đạt chuẩn. Chúc các bạn thành công hơn nữa.


No. Hình ảnh Nội dung Chủ đề Số lượng Thời gian
đăng ký
Thời gian
hoàn thành
Đăng ký
1

Đăng ký viết bài chủ đề "bí mật của omega k"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "bí mật của omega k"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

 

Truyện 2 21-06-2022 25-06-2022
2

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 12 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 12 đáng xem nhất"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
3

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 11 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 11 đáng xem nhất​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
4

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 10 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 10 đáng xem nhất​​​​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
5

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 9 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 9 đáng xem nhất​​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
6

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 8 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 8 đáng xem nhất​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
7

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 7 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 7 đáng xem nhất​​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
8

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 6 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 6 đáng xem nhất"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
9

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 bài văn mẫu lớp 5 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 bài văn mẫu lớp 5 đáng xem nhất​​​"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục / Văn học 1 13-06-2022 18-06-2022
10

Đăng ký viết bài chủ đề "Top 50 đề ôn tập toán lớp 5 đáng xem nhất"

Tất cả cá CTV đều có thể viết bài với chủ đề: "Top 50 đề ôn tập toán lớp 5 đáng xem nhất"​. Các bạn hãy tìm thông tin trên internet.

Giáo dục 1 13-06-2022 18-06-2022