Chính sách bảo mật

Trang web này thu thập một số Dữ liệu Cá nhân từ Người dùng. Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích sau và sử dụng các dịch vụ sau: 


Quảng cáo

 • Google Ads
 • Dữ liệu cá nhân: Cookies

 


Phân tích thống kê

 • Google Analytics
 • Dữ liệu cá nhân: Cookies; Dữ liệu sử dụng

 

Liên hệ với người dùng

 • Danh sách gửi thư hoặc bản tin
 • Dữ liệu cá nhân: địa chỉ email

 


Bình luận nội dung

 • Bình luận trên Facebook
 • Dữ liệu cá nhân: Cookies; Dữ liệu sử dụng

 

Tương tác với các nền tảng và mạng xã hội bên ngoài

 • AddThis, nút Like trên Facebook và các tiện ích xã hội, nút Google+ +1 và các tiện ích xã hội và nút Tweet Twitter và các tiện ích xã hội
 • Dữ liệu cá nhân: Cookies; Dữ liệu sử dụng

 


Quản lý danh bạ và gửi tin nhắn

 • Sendgrid
 • Dữ liệu cá nhân: địa chỉ email


Đăng ký và xác thực

 • Đăng ký trực tiếp
 • Dữ liệu cá nhân: địa chỉ email; tên đầu tiên; họ; mật khẩu; tên người dùng